کیت تجزیه آب نیتریت ⁻NO₂

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Colorimetric test kit VISOCOLOR ECO Nitrite
کیت تجزیه آب ام ان MN
کیت تست رنگ سنجی نیتریت
شماره فنی: 931044

روش آزمایش: Eco
تعداد آزمایش: 120

saftyDataSheets931044

افزودن به مقایسه

Colorimetric test kit for the determination of Nitrite in water samples. VISOCOLOR ECO Nitrite combines easy performance with high measurement safety, by color and turbidity compensation. For visual determination by comparison with a color chart or photometric measurement with our compact photometers.

Platform Colorimetric test kits پلتفرم
Brand VISOCOLOR برند
Parameter Nitrite

پارامتر
Gradation Nitrite – 0 • 0.02 • 0.03 • 0.05 • 0.07 • 0.1 • 0.2 • 0.3 • 0.5 mg/L NO₂⁻

درجه بندی
Instrumental measuring range Nitrite – 0.02–0.50 mg/L NO₂⁻

محدوده اندازه گیری قابل استفاده
Evaluable on Advance, PF-3 Fish, PF-12Plus, Visual

قابل ارزیابی روی
Test No. 5-44

شماره تست
Method Nitrite – Sulfanilic acid/1 -naphthylamine

روش
Sea water analysis Yes تجزیه آب دریا
Storage temperature 18−25 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 1.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Remark Measuring range on PF-12Plus. Range on other photometers can be different.

تذکر
Scope of delivery Reagents for 120 tests, color chart and accessories in a box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…