کیت تست سختی کل آلفا

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Titrimetric test kit VISOCOLOR alpha Total hardness
کیت تست سختی کل آلفا ام ان MN
شماره فنی: 935042

روش آزمایش: Alpha
تعداد آزمایش: 100

saftyDataSheets931029

افزودن به مقایسه

کیت تست سختی کل آلفا

Titrimetric test kit for easiest determination of Total hardness. VISOCOLOR alpha Total hardness represents the simplest titrimetric test kit for Total hardness in the VISOCOLOR range.

Platform Titrimetric test kits پلتفرم
Brand VISOCOLOR برند
Parameter Total hardness پارامتر
Gradation Total hardness – 1 drop corresponds to 1.25 °e درجه بندی
Method Total hardness – Complexometric titration روش
Sea water analysis Yes تجزیه آب دریا
Storage temperature 18−25 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 1.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery Reagents for 100 tests in a blister بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…