کیت تجزیه آب سیانید ⁻CN

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Colorimetric test kit VISOCOLOR ECO Cyanide
کیت تجزیه آب ام ان MN

کیت تست رنگ سنجی سیانید
شماره فنی: 931022

روش آزمایش: Eco
تعداد آزمایش: 100

saftyDataSheets931022

افزودن به مقایسه

Colorimetric test kit for the determination of Cyanide in water samples. VISOCOLOR ECO Cyanide combines easy performance with high measurement safety, by color and turbidity compensation. For visual determination by comparison with a color chart or photometric measurement with our compact photometers.

Platform Colorimetric test kits پلتفرم
Brand VISOCOLOR برند
Parameter Cyanide

پارامتر
Gradation Cyanide – 0 • 0.01 • 0.02 • 0.03 • 0.05 • 0.07 • 0.10 • 0.15 • 0.20 mg/L CN⁻

درجه بندی
Instrumental measuring range Cyanide – 0.01–0.20 mg/L CN⁻

محدوده اندازه گیری قابل استفاده
Evaluable on Advance, PF-3 Fish, PF-12Plus, Visual

قابل ارزیابی روی
Test No. 5-22

شماره تست
Method Cyanide – Barbituric acid/Pyridine

روش
Sea water analysis Yes تجزیه آب دریا
Storage temperature 18−25 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 1 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Remark Measuring range on PF-12Plus. Range on other photometers can be different. تذکر
Scope of delivery Reagents for 100 tests, color chart and accessories in a box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…