کیت تجزیه آب آمونیوم 3-⁺NH₄

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Colorimetric test kit VISOCOLOR ECO Ammonium 3
کیت تجزیه آب ام ان MN

کیت تست رنگ سنجی آمونیوم
شماره فنی: 931008

روش آزمایش: ECO
تعداد آزمایش: 50

saftyDataSheets931008

افزودن به مقایسه

Colorimetric test kit for the determination of Ammonium in water samples. VISOCOLOR ECO Ammonium 3 combines easy performance with high measurement safety, by color and turbidity compensation. For visual determination by comparison with a color chart or photometric measurement with our compact photometers.

Platform Colorimetric test kits پلتفرم
Brand VISOCOLOR برند
Parameter Ammonium پارامتر
Gradation Ammonium – 0 • 0.2 • 0.3 • 0.5 • 0.7 • 1 • 2 • 3 mg/L NH₄⁺ درجه بندی
Instrumental measuring range Ammonium – 0.1–2.5 mg/L NH₄⁺ محدوده اندازه گیری قابل استفاده
Evaluable on Advance, PF-3 Fish, PF-3 Soil, PF-12Plus, Visual قابل ارزیابی روی
Test No. 5-08 شماره تست
Method Ammonium – Indophenol روش
Sea water analysis Yes تجزیه آب دریا
Storage temperature 18−25 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 1.5 Year(s)

ماندگاری (از زمان تولید)
Remark Measuring range on PF-12Plus. Range on other photometers can be different. تذکر
Scope of delivery Reagents for 50 tests, color chart and accessories in a box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…