کیت تجزیه آب نیترات آلفا ⁻NO₃

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Colorimetric test kit VISOCOLOR alpha Nitrate
کیت تجزیه آب ام ان MN

کیت تست رنگ سنجی نیترات آلفا
شماره فنی: 935065

روش آزمایش: Alpha
تعداد آزمایش: 100

saftyDataSheets935065

افزودن به مقایسه

Colorimetric test kit for easiest determination of Nitrate. VISOCOLOR alpha Nitrate represents the simplest colorimetric test kit for Nitrate in the VISOCOLOR range.

Platform Colorimetric test kits پلتفرم
Brand VISOCOLOR برند
Parameter Nitrate

پارامتر
Gradation Nitrate – 2 • 8 • 15 • 30 • 50 mg/L NO₃⁻

درجه بندی
Method Nitrate – Azo dye

روش
Sea water analysis Yes تجزیه آب دریا
Storage temperature 18−25 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 1.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery Reagents for 100 tests and color chart in a blister

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…