نمایش 1–12 از 97 نتیجه

نمایش 12 18 24

کاغذ تست گلوتارآهید

کاغذ تست گلوتارآهید

Semi-quantitative test 91343 strips QUANTOFIX Glutaraldehyde

کاغذ تست مواد پراکساید 100 شماره فنی: 91343 تعداد: 100

هیدروژن سولفید

Qualitative Lead acetate paper for Sulfide: 5 mg/L S²⁻, booklet کاغذ تست مواد هیدروژن سولفید شماره فنی: 90746
تعداد: 100 تست به شکل کتابچه
90746_en-EN_GHS.pdf

نقره +Ag

Qualitative Silver test paper for Silver: 20 mg/L Ag⁺ کاغذ تست مواد نقره شماره فنی: 90732
تعداد: 200 تست
90732_en-EN_GHS.pdf

مس2 ⁺Cu²

Qualitative Copper test paper for Copper: 20 mg/L Cu²⁺ کاغذ تست مواد مس II شماره فنی: 90729
تعداد: 200 تست
90729_en-EN_GHS.pdf

تست لکه های خون

Qualitative test paper Peroxtesmo KM for Blood traces (peroxidase) کاغذ تست مواد لکه خون شماره فنی: 90605
تعداد: 25 تست
90605_en-EN_GHS.pdf

کلراید- کلرین Cl⁻/Cl₂

Qualitative test paper Chlortesmo for Chlorine: 1 mg/L Cl₂ کاغذ تست مواد کلراید- کلرین شماره فنی: 90603
تعداد: 200 تست
90603_en-EN_GHS.pdf

کرومات-کرومیوم ⁺CrO₄²⁻/Cr³

Qualitative Chromium test paper for Chromate: 5 mg/L CrO₄²⁻ کاغذ تست مواد کرومات- کرومیوم شماره فنی: 90724
تعداد: 200 تست
90724_en-EN_GHS.pdf

کبالت ⁺Co²

Qualitative Cobalt test paper for Cobalt: 25 mg/L Co²⁺ کاغذ تست مواد کبالت شماره فنی: 90728
تعداد: 100 تست
90728_en-EN_GHS.pdf

فنل فتالئین

Qualitative pH test paper Phenolphthalein paper, pH: 8.3–10.0 کاغذ تست مواد فلوراید شماره فنی: 90712
تعداد: یک رول 5 متری
90712_en-EN_GHS.pdf

فلوراید ⁻F

Qualitative Fluoride test paper for Fluoride: 20 mg/L F⁻ کاغذ تست مواد فلوراید شماره فنی: 90750
تعداد: 200 تست
90750_en-EN_GHS.pdf

سیانید ⁻HCN-CN

Qualitative test paper Cyantesmo for Cyanide: 0.2 mg/L HCN کاغذ تست مواد سیانید شماره فنی: 90604
تعداد: یک رول 5 متری
90604_en-EN_GHS.pdf

سولفید ⁻S²

Qualitative Lead acetate paper for Sulfide: 5 mg/L S²⁻, reel کاغذ تست مواد سولفید شماره فنی: 90744
تعداد: یک رول 5 متری
90744_en-EN_GHS.pdf