نمایش 1–12 از 109 نتیجه

نمایش 12 18 24

کاغذ تست گلوتارآهید

کاغذ تست گلوتارآهید

Semi-quantitative test 91343 strips QUANTOFIX Glutaraldehyde

کاغذ تست مواد پراکساید 100 شماره فنی: 91343 تعداد: 100

تست Cadmium 2

Tube test NANOCOLOR Cadmium 2 شماره فنی: 985014 آزمایش برای تعیین Cadmium 2. تست سریع و دقیق برای انواع نمونه آب و آب و فاضلاب. تجزیه و تحلیل قابل اعتماد و صرفه جویی درزمان با نور سنج های نانوکالر
تعداد تست: 19 عدد
saftyDataSheets985014

تست BOD₅-TT

Tube test NANOCOLOR BOD₅-TT شماره فنی: 985825 آزمایش برای تعیین BOD₅-TT. تست سریع و دقیق برای انواع نمونه آب و آب و فاضلاب. تجزیه و تحلیل قابل اعتماد و صرفه جویی درزمان با نور سنج های نانوکالر
تعداد تست: 22 عدد
saftyDataSheets985825

تست BOD₅

Tube test NANOCOLOR AOX 3 شماره فنی: 985822 آزمایش برای تعیین BOD₅. تست سریع و دقیق برای انواع نمونه آب و آب و فاضلاب. تجزیه و تحلیل قابل اعتماد و صرفه جویی درزمان با نور سنج های نانوکالر
تعداد تست: 50 عدد
saftyDataSheets985822

تست AOX3

Tube test NANOCOLOR AOX 3 شماره فنی: 985007 آزمایش برای تعیین AOX3. تست سریع و دقیق برای انواع نمونه آب و آب و فاضلاب. تجزیه و تحلیل قابل اعتماد و صرفه جویی درزمان با نور سنج های نانوکالر
تعداد تست: 20عدد
saftyDataSheets985007

تست آمونیوم 2000

Tube test NANOCOLOR Ammonium 2000 شماره فنی: 985002 آزمایش برای تعیین آمونیوم. تست سریع و دقیق برای انواع نمونه آب و آب و فاضلاب. تجزیه و تحلیل قابل اعتماد و صرفه جویی درزمان با نور سنج های نانوکالر
تعداد تست: 20عدد
saftyDataSheets985002

تست آمونیوم 200

Tube test NANOCOLOR Ammonium 200 شماره فنی: 985006 آزمایش برای تعیین آمونیوم. تست سریع و دقیق برای انواع نمونه آب و آب و فاضلاب. تجزیه و تحلیل قابل اعتماد و صرفه جویی درزمان با نور سنج های نانوکالر
تعداد تست: 20عدد
saftyDataSheets985006

تست آمونیوم 100

Tube test NANOCOLOR Ammonium 100 شماره فنی: 985008 آزمایش برای تعیین آمونیوم. تست سریع و دقیق برای انواع نمونه آب و آب و فاضلاب. تجزیه و تحلیل قابل اعتماد و صرفه جویی درزمان با نور سنج های نانوکالر
تعداد تست: 20عدد
saftyDataSheets985008

تست آمونیوم 50

Tube test NANOCOLOR Ammonium 50 شماره فنی: 985005 آزمایش برای تعیین آمونیوم. تست سریع و دقیق برای انواع نمونه آب و آب و فاضلاب. تجزیه و تحلیل قابل اعتماد و صرفه جویی درزمان با نور سنج های نانوکالر
تعداد تست: 20عدد
saftyDataSheets985005

تست آمونیوم 10

Tube test NANOCOLOR Ammonium 10 شماره فنی: 985004 آزمایش برای تعیین آمونیوم. تست سریع و دقیق برای انواع نمونه آب و آب و فاضلاب. تجزیه و تحلیل قابل اعتماد و صرفه جویی درزمان با نور سنج های نانوکالر
تعداد تست: 20عدد
saftyDataSheets985004

تست آمونیوم

Tube test NANOCOLOR Ammonium 3 شماره فنی: 985003 آزمایش برای تعیین آمونیوم. تست سریع و دقیق برای انواع نمونه آب و آب و فاضلاب. تجزیه و تحلیل قابل اعتماد و صرفه جویی درزمان با نور سنج های نانوکالر
تعداد تست: 20عدد
saftyDataSheets985003