کیت تجزیه آب فسفات PO₄-P

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Colorimetric test kit VISOCOLOR ECO Phosphate
کیت تجزیه آب ام ان MN

کیت تست رنگ سنجی فسفات اکو
شماره فنی: 931084

روش آزمایش: ECO
تعداد آزمایش: 80

saftyDataSheets931084

افزودن به مقایسه

Colorimetric test kit for the determination of Phosphate in water samples. VISOCOLOR ECO Phosphate combines easy performance with high measurement safety, by color and turbidity compensation. For visual determination by comparison with a color chart or photometric measurement with our compact photometers.

Platform Colorimetric test kits پلتفرم
Brand VISOCOLOR برند
Parameter Phosphate (ortho) پارامتر
Gradation Phosphate (ortho) – 0 • 0.2 • 0.3 • 0.5 • 0.7 • 1 • 2 • 3 • 5 mg/L PO₄-P درجه بندی
Instrumental measuring range Phosphate (ortho) – 0.2–5.0 mg/L PO₄-P محدوده اندازه گیری قابل استفاده
Evaluable on photometer Advance, PF-3 Fish, PF-3 Soil, PF-12Plus قابل ارزیابی روی فتومتر
Test No. 5-84 شماره تست
Method Phosphate – Phosphomolybdenum blue روش
Sea water analysis Yes تجزیه آب دریا
Storage temperature 18−25 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 3 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Remark Measuring range on PF-12Plus. Range on other photometers can be different. ملاحظات
Scope of delivery Reagents for 80 tests, color chart and accessories in a box بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…