کیت تست نیتریت آلفا ⁻NO₂

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Colorimetric test kit VISOCOLOR alpha Nitrite
کیت تست ام ان MN

کیت تست رنگ سنجی نیتریت آلفا
شماره فنی: 935066

روش آزمایش: Alpha
تعداد آزمایش: 200

saftyDataSheets935066

افزودن به مقایسه

کیت تست نیتریت آلفا ⁻NO₂

Colorimetric test kit for easiest determination of Nitrite. VISOCOLOR alpha Nitrite represents the simplest colorimetric test kit for Nitrite in the VISOCOLOR range.

Platform Colorimetric test kits پلتفرم
Brand VISOCOLOR برند
Parameter Nitrite پارامتر
Gradation Nitrite – 0.05 • 0.10 • 0.25 • 0.5 • 1.0 mg/L NO₂⁻ درجه بندی
Method Nitrite – Sulfanilic acid/1 -naphthylamine روش
Sea water analysis Yes تجزیه آب دریا
Storage temperature 18−25 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 1.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery Reagents for 200 tests and color chart in a blister بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…