کیت تجزیه آب آلومینیوم اکو ⁺Al³

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Colorimetric test kit VISOCOLOR ECO Aluminum
کیت تجزیه آب ام ان MN

کیت تست رنگ سنجی آلومینیوم اکو
شماره فنی: 931006

روش آزمایش: ECO
تعداد آزمایش: 50

saftyDataSheets931006

افزودن به مقایسه

Colorimetric test kit for the determination of Aluminum in water samples. VISOCOLOR ECO Aluminum combines easy performance with high measurement safety, by color and turbidity compensation. For visual determination by comparison with a color chart.

Platform Colorimetric test kits پلتفرم
Brand VISOCOLOR برند
Parameter Aluminum پارامتر
Gradation Aluminum – 0 • 0.10 • 0.15 • 0.20 • 0.25 • 0.30 • 0.40 • 0.50 mg/L Al³⁺

درجه بندی
Instrumental measuring range Phosphate (ortho) – 0.2–5.0 mg/L PO₄-P محدوده اندازه گیری قابل استفاده
Evaluable on photometer No قابل ارزیابی روی فتومتر
Method Aluminum – Chromazurol S

روش
Sea water analysis Yes تجزیه آب دریا
Storage temperature 18−25 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery Reagents for 50 tests, color chart and accessories in a box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…