کیت تجزیه آب نیترات ⁻NO₃

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Colorimetric test kit VISOCOLOR ECO Nitrate
کیت تجزیه آب ام ان MN

کیت تست رنگ سنجی نیترات
شماره فنی: 931041

روش آزمایش: Eco
تعداد آزمایش: 110

saftyDataSheets931041

افزودن به مقایسه

Colorimetric test kit for the determination of Nitrate in water samples. VISOCOLOR ECO Nitrate combines easy performance with high measurement safety, by color and turbidity compensation. For visual determination by comparison with a color chart or photometric measurement with our compact photometers.

Platform Colorimetric test kits پلتفرم
Brand VISOCOLOR برند
Parameter Nitrate

پارامتر
Gradation Nitrate – 0 • 1 • 3 • 5 • 10 • 20 • 30 • 50 • 70 • 90 • 120 mg/L NO₃⁻

درجه بندی
Instrumental measuring range Nitrate – 4–60 mg/L NO₃⁻

محدوده اندازه گیری قابل استفاده
Evaluable on Advance, PF-3 Fish, PF-3 Soil, PF-12Plus, Visual

قابل ارزیابی روی
Test No. 5-41

شماره تست
Method Nitrate – Azo dye

روش
Sea water analysis Yes تجزیه آب دریا
Storage temperature 18−25 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 1.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Remark Measuring range on PF-12Plus. Range on other photometers can be different.

تذکر
Scope of delivery Reagents for 110 tests, color chart and accessories in a box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…