تست آمونیوم

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Tube test NANOCOLOR Ammonium 3
شماره فنی: 985003
آزمایش برای تعیین آمونیوم.
تست سریع و دقیق برای انواع نمونه آب و آب و فاضلاب.
تجزیه و تحلیل قابل اعتماد و صرفه جویی درزمان با نور سنج های نانوکالر

تعداد تست: 20عدد

saftyDataSheets985003

افزودن به مقایسه

Tube test for the determination of Ammonium. Precise rapid tests for all kind of water and waste water samples. Time-saving and reliable analysis together with our NANOCOLOR photometers.

Brand NANOCOLOR برند
Platform NANOCOLOR tube tests پلتفرم
Parameter Ammonium پارامتر
Measuring range Ammonium – 0.04–2.30 mg/L NH₄-N, Ammonium – 0.05–3.00 mg/L NH₄⁺ محدوده اندازه گیری
Sludge reagent set No
Test No. 0-03
Evaluable on 500 D, Advance, PF-3 Fish, PF-3 Soil, PF-12Plus, UV/VIS II, VIS II قابل اندازه گیری روی
Based on norm Analogous to APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1, DIN 38406 – E5, EPA 350.1 بر اساس نرمال
Method Ammonium – Indophenol متد
NanOx N No
NanOx Metal No
Crack-Set No
Sea water analysis Yes آنالیز آب دریا
Remark Measuring range on NANOCOLOR VIS II ملاحظات
Shelf life (from production) 1 Year(s) ماندگاری از زمان تولید
Storage temperature 15–25 °C دمای نگهداری
Scope of delivery Rugged box with 20 test tubes. Sufficient for 20 tests. بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک