کلسیم ⁺Ca²

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Calcium

کاغذ تست مواد کلسیم
شماره فنی: 91324

تعداد: 60

91324_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Calcium. Ideal for rapid and easy analysis of Calcium directly on-site. No maintenance or calibration is required.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Calcium

پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Calcium – 0 • 10 • 25 • 50 • 100  mg/L Ca²⁺

درجه بندی
Color change Calcium – yellow → red

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer No قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Method Calcium – Glyoxal-bis(2-hydroxyaniline)

روش
Additional reagent Yes معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 60 test strips in a tube, additional regaents, instruction leaflet in a box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…