سیانید ⁻CN

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Cyanide

کاغذ تست مواد سیانید
شماره فنی: 91318

تعداد: 100

91318_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Cyanide. Ideal for rapid and easy analysis of Cyanide directly on-site. No maintenance or calibration is required.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Cyanide پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Cyanide – 0 • 1 • 3 • 10 • 30  mg/L CN⁻

درجه بندی
Color change Cyanide – Barbituric acid derivative

تغییر رنگ
Additional reagent Yes معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, additional regaents, instruction leaflet in a box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…