کلرین (کلر آزاد) آلکالینیتی و pH

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips Swimming pool test 3 in 1

کاغذ تست مواد کلرین (کلر آزاد) آلکالینیتی و pH
شماره فنی: 90752

تعداد: 50

91317_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Swimming pool test 3 in 1 allows the quick and easy determination of the water quality in swimming pools. It measures free chlorine, alkalinity and pH.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Alkalinity, Chlorine (free), pH

پارامتر
Gradation Alkalinity – 0 • 80 • 120 • 180 • 240 mg/L CaCO₃, Chlorine (free) – 0 • 0.5 • 1 • 3 • 5 • 10 mg/L Cl₂ , pH – 6.4 • 6.8 • 7.5 • 7.6 • 8.4

درجه بندی
Evaluable on reflectometer No قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Additional reagent Yes معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 50 test strips in a tube

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…