نیکل ⁺Ni²

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Nickel

کاغذ تست مواد نیکل
شماره فنی: 91305

تعداد: 100

91305_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Nickel. Ideal for rapid and easy analysis of Nickel directly on-site. No maintenance or calibration is required.

Platform Semi-quantitative test strips

پلتفرم
Parameter Nickel پارامتر
Gradation Nickel – 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000  mg/L Ni²⁺

درجه بندی
Color change Nickel – white → bright-red تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer QUANTOFIX Relax

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Instrumental measuring range Nickel – 5–100 mg/L Ni²⁺

محدوده اندازه گیری ابزاری
Method Nickel – Dimethylglyoxime

روش
Additional reagent No

معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, instruction leaflet

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…