سولفیت ⁻SO₃²

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Sulfite

کاغذ تست مواد سولفیت
شماره فنی: 91306

تعداد: 100

91306_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Sulfite. Ideal for rapid and easy analysis of Sulfite directly on-site. Can be used with test strip reader QUANTOFIX Relax.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Sulfite پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Sulfite – 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000  mg/L SO₃²⁻

درجه بندی
Color change Sulfite – white → salmon

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer QUANTOFIX Relax

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Instrumental measuring range Sulfite – 10–500 mg/L SO₃²⁻

روش
Method Sulfite – Nitroprussid / Zn-hexacyanoferrate

روش
Additional reagent No معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, instruction leaflet

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…