هالوئیدها NaCl

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test paper SALTESMO, for halides

کاغذ تست مواد هالوئید
شماره فنی: 90608

تعداد: 30

90608_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Saltesmo test discs are frequently used for the determination of salt (NaCl) in foodstuffs and in sea water. All reagents are impregnated on the paper, making the test very easy to use even for untrained persons.

Platform Semi-quantitative test strips

پلتفرم
Parameter Halides پارامتر
Gradation Halides – 0 • 0.25 • 0.5 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 g/L NaCl

درجه بندی
Color change Halides – red → white

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer No

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Additional reagent No

معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 1.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 30 test discs and comparison chart in a plastic box بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…