آمونیوم ⁺NH₄

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Ammonium

کاغذ تست مواد آمونیوم
شماره فنی: 91315

تعداد: 100

91315_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Ammonium. Ideal for rapid and easy analysis of Ammonium directly on-site. Can be used with test strip reader QUANTOFIX Relax.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Ammonium پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Ammonium – 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 200 • 400  mg/L NH₄⁺

درجه بندی
Color change Ammonium – bright yellow → orange تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer QUANTOFIX Relax قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Method Ammonium – Nessler متد
Additional reagent Yes عامل اضافه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, additional regaents, instruction leaflet in a box بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…