آمونیوم ⁺NH₄

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips Ammonia Test

کاغذ تست مواد آمونیوم
شماره فنی: 90714

تعداد: 25

91315_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Ammonia Test strips are for the fast and reliable determination of ammonium, respectively ammonia, in solutions. Ammonium/ammonia is harmful to fish and other aquatic life in aquariums.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Ammonium پارامتر
Gradation Ammonium – 0 • 0.5 • 1 • 3 • 6 mg/L NH₄⁺ درجه بندی
Color change Ammonium – bright yellow → blue تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer No قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Additional reagent No عامل اضافه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 25 test strips in a tube

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…