کرومات ⁻CrO₄²

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Chromate

کاغذ تست مواد کرومات
شماره فنی: 91301

تعداد: 100

91301_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Chromate. Ideal for rapid and easy analysis of Chromate directly on-site. No maintenance or calibration is required.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Chromate پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Chromate – 0 • 3 • 10 • 30 • 100  mg/L CrO₄²⁻

درجه بندی
Color change Chromate – white → violet

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer QUANTOFIX Relax

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Instrumental measuring range Chromate – 3–100 mg/L CrO₄²⁻

محدوده اندازه گیری ابزاری
Method Chromate – Carbazide

روش
Additional reagent Yes معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, additional regaents, instruction leaflet in a box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…