پراکساید در مواد غذایی

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Qualitative test paper Peroxtesmo KO for Peroxidase in food

کاغذ تست مواد پراکساید در مواد غذایی
شماره فنی: 90606

تعداد: 100

90606_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Peroxtesmo KO allows the quick and easy detection of peroxidase in food. It is used in the food processing industry to evaluate the quality of canned food.

Platform Quantitative test strips پلتفرم
Parameter Peroxidase پارامتر
Detection limit Peroxidase – Peroxidase traces درجه بندی
Color change Detection limit تغییر رنگ
Length 15 mm طول
Width 15 mm روش
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…