seminar of kharazmi university

 

سمینار دانشگاه خوارزمی

چنانکه مستحضرید، دانشگاه خوارزمی، نخستین مرکز آموزش عالی مدرن و نخستين مؤسسه ی تربيت معلم كشور، با عنوان (دارالمعلمین مركزی)  از سال 1297 شمسی آغاز به فعالیت کرده است و مفتخر به نام بلند و درخشانِ مشاهیری همچون پروین اعتصامی، دکتر عبدالعظیم قریب، شهید محمدعلی رجایی، دکتر غلامحسین مصاحب، چهره های ماندگار و استادان نمونه ی کشوری است.  بسیاری از دانشگاه های شهرستان ها از قبیل دانشسراهای عالی در شهرهای زاهدان، سنندج و یزد و مدرسه های علوم اراک، کاشان، سبزوار و تربیت معلم آذربایجان، پیش از این، شعبه هایی از این دانشگاه بوده اند و اینک هریک مستقل شده و چراغ دانش و فرهنگ را در جای جای کشور فروزان داشته اند. از این روی، این دانشگاه ریشه دار و دیرینه، نقش چشمگیری در این یک قرن در توسعۀ علم و تربیت نیروی انسانیِ کارآمد و چهره های ماندگار علمی و فرهنگی داشته است.

همانطور که قبلا اشاره شد در برنامه ی راهبردی شرکت آپادانا صنعت ریتون، بهبود کیفیت آموزشی از طریق برگزاری سمینارها و همایش های پژوهشی و فناورانه، و بویژه بهبود و توسعه ی چشمگیر روابط علمی و بین المللی، جزو برنامه های اصلی مدیران شرکت آپادانا صنعت ریتون می-باشد. لذا در پی تعالی و شکوفاییِ ارتباط بیش از پیش با جامعه، دانشجویان، صنعت و بازار کار و حضوری پررنگ تر و سرنوشت ساز در عرصه ی صنعت آزمایشگاهی، همواره این شرکت در برگزاری همایش ها و سمینار های تخصصی و مربوطه در این صنعت گام های استوار و ارزشمندی برداشته است. سمینار دانشگاه خوارزمی نیز از جمله این موارد میباشد.