Magazine

WHAT’S up


سمینار تخصصی شرکت MN آلمان

این سمینار در سال 2014 در جهت ارتقاء سطح علمی پرسنل شرکت آپادانا صنعت ریتون در محل این شرکت در Duren آلمان به مدت 4 روز برگزار گردید.

سمینار دانشگاه خوارزمی سال 1394