در حال نمایش 6 نتیجه

نمایش 12 18 24

کاغذ تست گلوتارآهید

کاغذ تست گلوتارآهید

Semi-quantitative test 91343 strips QUANTOFIX Glutaraldehyde

کاغذ تست مواد پراکساید 100 شماره فنی: 91343 تعداد: 100

روغن موجود در خاک و آب

Qualitative Oil test paper کاغذ تست مواد روغن موجود در خاک و آب شماره فنی: 90760
تعداد: 100
90760_en-EN_GHS.pdf

پراکساید در مواد غذایی

Qualitative test paper Peroxtesmo KO for Peroxidase in food کاغذ تست مواد پراکساید در مواد غذایی شماره فنی: 90606
تعداد: 100
90606_en-EN_GHS.pdf

کاغذ تست پراکساید (آب اکسیژنه) 100 H₂O₂

کاغذ تست پراکساید (آب اکسیژنه) 100 H₂O₂ - جهت اندازه گیری میزان هیدروژن پروکساید یا اب اکسیژنه در محلول Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Peroxide 100 کاغذ تست مواد پراکساید 100 شماره فنی: 91312 تعداد: 100 91312_en-EN_GHS.pdf