نمایش 1–12 از 22 نتیجه

نمایش 12 18 24

فیلتر سر سرنگی ام ان MN PES_20/25 S

Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra PES, 25 mm, 0.2 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی پلی اتر سولفون قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729240 تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN RC_45/25 HPLC

Syringe filters, color coded, CHROMAFIL RC, 25 mm, 0.45 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی سلولز احیا شده قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729031
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN PTFE_45/25

Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra PTFE, 25 mm, 0.45 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی پلی تترا فلورو اتیلن قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729205
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN CA_45/25 Xtra

Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra CA, 25 mm, 0.45 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی سلولز استات قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729227
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN PET_20/25

Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra PET, 25 mm, 0.2 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی پلی استر قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729221
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN P_45/25 (PVDF)

Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra PVDF, 25 mm, 0.45 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی وینیلیدن دی فلوراید قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729219
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN RC_20/15 MS

Syringe filters, color coded, CHROMAFIL RC, 15 mm, 0.2 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی سلولز احیا شده قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729036
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN RC_20/25

Syringe filters, color coded, CHROMAFIL RC, 25 mm, 0.2 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی سلولز احیا شده قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729030
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN P_20/25 (PVDF)

Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra PVDF, 25 mm, 0.2 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی وینیلیدن دی فلوراید قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729218
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN O_45/15 MS (PTFE)

Syringe filters, color coded, CHROMAFIL PTFE, 15 mm, 0.45 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی پلی تترا فلورو اتیلن قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729009
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN O_20/15 MS (PTFE)

Syringe filters, color coded, CHROMAFIL PTFE, 15 mm, 0.2 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی پلی تترا فلورو اتیلن قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729008
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN O_20/25 (PTFE)

Syringe filters, color coded, CHROMAFIL PTFE, 25 mm, 0.2 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی پلی تترا فلورو اتیلن قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729007
تعداد در هر بسته: 100 عدد