نمایش 1–12 از 15 نتیجه

نمایش 12 18 24

فیلتر کارتوش Extraction thimbles MN 645020

Extraction thimbles MN 645, standard grade, cellulose فیلتر انگشتی کارتوش ام ان MN کاغذ کارتوش سلولزی درجه استاندارد شماره فنی: 645020
ارتفاع: 80 mm قطر داخلی: 30 mm ضخامت جداره: 1.5 mm
تعداد در هر بسته: 25 عدد
saftyDataSheets-645020

فیلتر کارتوش Extraction thimbles MN 645023

Extraction thimbles MN 645, standard grade, cellulose فیلتر انگشتی کارتوش ام ان MN کاغذ کارتوش سلولزی درجه استاندارد شماره فنی: 645023
ارتفاع: 100 mm قطر داخلی: 30 mm ضخامت جداره: 1.5 mm
تعداد در هر بسته: 25 عدد
saftyDataSheets-645023

فیلتر کارتوش Extraction thimbles MN 645030

Extraction thimbles MN 645, standard grade, cellulose فیلتر انگشتی کارتوش ام ان MN کاغذ کارتوش سلولزی درجه استاندارد شماره فنی: 645030
ارتفاع: 150 mm قطر داخلی: 40 mm ضخامت جداره: 2 mm
تعداد در هر بسته: 25 عدد
saftyDataSheets-645030

فیلتر کارتوش Extraction thimbles MN 645029

Extraction thimbles MN 645, standard grade, cellulose فیلتر انگشتی کارتوش ام ان MN کاغذ کارتوش سلولزی درجه استاندارد شماره فنی: 645029
ارتفاع: 200 mm قطر داخلی: 38 mm ضخامت جداره: 1.5 mm
تعداد در هر بسته: 25 عدد
saftyDataSheets-645029

فیلتر کارتوش Extraction thimbles MN 645022

Extraction thimbles MN 645, standard grade, cellulose کاغذ کارتوش سلولزی درجه استاندارد شماره فنی: 645022
ارتفاع: 94 mm قطر داخلی: 33 mm ضخامت جداره: 1.5 mm
تعداد در هر بسته: 25 عدد
saftyDataSheets-645022

فیلتر کارتوش Extraction thimbles MN 645018

Extraction thimbles MN 645, standard grade, cellulose فیلتر انگشتی کارتوش ام ان MN کاغذ کارتوش سلولزی درجه استاندارد شماره فنی: 645018
ارتفاع: 150 mm قطر داخلی: 30 mm ضخامت جداره: 1.5 mm
تعداد در هر بسته: 25 عدد
saftyDataSheets-645018

فیلتر کارتوش Extraction thimbles MN 645017

Extraction thimbles MN 645, standard grade, cellulose فیلتر انگشتی کارتوش ام ان MN کاغذ کارتوش سلولزی درجه استاندارد شماره فنی: 645017
ارتفاع: 100 mm قطر داخلی: 29 mm ضخامت جداره: 1.5 mm
تعداد در هر بسته: 25 عدد
saftyDataSheets-645017

فیلتر کارتوش Extraction thimbles MN 645016

Extraction thimbles MN 645, standard grade, cellulose فیلتر انگشتی کارتوش ام ان MN کاغذ کارتوش سلولزی درجه استاندارد شماره فنی: 645016
ارتفاع: 90 mm قطر داخلی: 28 mm ضخامت جداره: 1.5 mm
تعداد در هر بسته: 25 عدد
saftyDataSheets-645016

فیلتر کارتوش Extraction thimbles MN 645015

Extraction thimbles MN 645, standard grade, cellulose فیلتر انگشتی کارتوش ام ان MN کاغذ کارتوش سلولزی درجه استاندارد شماره فنی: 645015
ارتفاع: 80 mm قطر داخلی: 28 mm ضخامت جداره: 1.5 mm
تعداد در هر بسته: 25 عدد
saftyDataSheets-645015

فیلتر کارتوش Extraction thimbles MN 645014

Extraction thimbles MN 645, standard grade, cellulose فیلتر انگشتی کارتوش ام ان MN کاغذ کارتوش سلولزی درجه استاندارد شماره فنی: 645014
ارتفاع: 120 mm قطر داخلی: 28 mm ضخامت جداره: 1.5 mm
تعداد در هر بسته: 25 عدد
saftyDataSheets-645014

فیلتر کارتوش Extraction thimbles MN 645013

Extraction thimbles MN 645, standard grade, cellulose فیلتر انگشتی کارتوش ام ان MN کاغذ کارتوش سلولزی درجه استاندارد شماره فنی: 645011
ارتفاع: 100 mm قطر داخلی: 28 mm ضخامت جداره: 1.5 mm
تعداد در هر بسته: 25 عدد
saftyDataSheets-645011

فیلتر کارتوش Extraction thimbles MN 645011

Extraction thimbles MN 645, standard grade, cellulose فیلتر انگشتی کارتوش ام ان MN کاغذ کارتوش سلولزی درجه استاندارد شماره فنی: 645011
ارتفاع: 60 mm قطر داخلی: 27 mm ضخامت جداره: 1.5 mm
تعداد در هر بسته: 25 عدد
saftyDataSheets-645011