کیت تجزیه آب ECO Iron 1

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Colorimetric test kit VISOCOLOR ECO Iron 1, refill pack
کیت تست رنگ سنجی اکو آهن1
تعداد: 200 عدد
931225_en-EN_GHS

افزودن به مقایسه

Reagents for the determination of Iron in water samples. VISOCOLOR ECO Iron 1 combines easy performance with high measurement safety, by color and turbidity compensation. For visual determination by comparison with a color chart or photometric measurement with our compact photometers.

Brand VISOCOLOR برند
Platform Colorimetric test kits پلتفرم
Parameter Iron پارامتر
Gradation Iron – 0 • 0.04 • 0.07 • 0.10 • 0.15 • 0.20 • 0.30 • 0.50 • 1.0 mg/L Fe درجه بندی
Instrumental measuring range Iron – 0.04–2.00 mg/L Fe محدوده اندازه گیری ابزاری
Evaluable on Advance, PF-3 Drinking Water, PF-3 Fish, PF-3 Pool, PF-12Plus, Visual قابل ارزیابی روی
Test No. 5-25 شماره تست
Method Iron – Triazine روش
Sea water analysis Yes تجزیه آب دریا
Storage temperature 15–25 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری از زمان تولید
Remark Measuring range on PF-12Plus. Range on other photometers can be different. توجه
Scope of delivery Reagents for 200 tests in a box بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک