کیت تجزیه آب آهن Fe

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Colorimetric test kit VISOCOLOR ECO Iron 2
کیت تجزیه آب ام ان MN

کیت تست رنگ سنجی آهن
شماره فنی: 931026

روش آزمایش: Eco
تعداد آزمایش: 100

saftyDataSheets931026

افزودن به مقایسه

Colorimetric test kit for the determination of Iron in water samples. VISOCOLOR ECO Iron 2 combines easy performance with high measurement safety, by color and turbidity compensation. For visual determination by comparison with a color chart or photometric measurement with our compact photometers.

Platform Colorimetric test kits پلتفرم
Brand VISOCOLOR برند
Parameter Iron پارامتر
Gradation Iron – 0 • 0.04 • 0.07 • 0.10 • 0.15 • 0.20 • 0.30 • 0.50 • 1.0 mg/L Fe درجه بندی
Instrumental measuring range Iron – 0.04–2.00 mg/L Fe محدوده اندازه گیری قابل استفاده
Evaluable on Advance, PF-3 Drinking Water, PF-3 Pool, PF-12Plus, Visual قابل ارزیابی روی
Test No. 5-26 شماره تست
Method Iron – Triazine روش
Sea water analysis Yes تجزیه آب دریا
Storage temperature 18−25 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Remark Measuring range on PF-12Plus. Range on other photometers can be different. تذکر
Scope of delivery Reagents for 100 tests, color chart and accessories in a box بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…