کیت تجزیه آب آمونیوم ⁺NH₄

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Colorimetric test kit VISOCOLOR ECO Ammonium 15
کیت تجزیه آب ام ان MN

کیت تست رنگ سنجی آمونیوم
شماره فنی: 931010

روش آزمایش: ECO
تعداد آزمایش: 50

saftyDataSheets931010

افزودن به مقایسه

Colorimetric test kit for the determination of Ammonium in water samples. VISOCOLOR ECO Ammonium 15 combines easy performance with high measurement safety, by color and turbidity compensation. For visual determination by comparison with a color chart or photometric measurement with our compact photometers.

Platform Colorimetric test kits پلتفرم
Brand VISOCOLOR برند
Parameter Ammonium پارامتر
Gradation Ammonium – 0 • 0.5 • 1 • 2 • 3 • 5 • 7 • 10 • 15 mg/L NH₄⁺

درجه بندی
Instrumental measuring range Ammonium – 0.5–8.0 mg/L NH₄⁺

محدوده اندازه گیری قابل استفاده
Evaluable on Advance, PF-12Plus, Visual قابل ارزیابی روی
Test No. 5-10

شماره تست
Method Ammonium – Indophenol

روش
Sea water analysis Yes تجزیه آب دریا
Storage temperature 18−25 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 1.5 Year(s)

ماندگاری (از زمان تولید)
Remark Measuring range on PF-12Plus. Range on other photometers can be different. تذکر
Scope of delivery Reagents for 50 tests, color chart and accessories in a box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…