سولفور دی اکساید Na₂SO₃

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Qualitative Sulfite test paper for Sulfite: 10 mg/L Na₂SO₃

کاغذ تست مواد سولفور دی اکساید
شماره فنی: 90763

تعداد: 100

90763_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Sulfite test paper allows the quick and easy detection of sulfite and sulfur dioxide. In food analyzing laboratories it is used to detect sulfite in meat products.

Platform Qualitative test paper پلتفرم
Parameter Oil, Sulfite پارامتر
Detection limit Oil – 1 mg/L , Sulfite – 10 mg/L Na₂SO₃ درجه بندی
Color change Sulfite – white → pink-red تغییر رنگ
Length 70 mm طول
Width 20 mm روش
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test papers in a plastic box بستهبندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…