بوریک اسید- بورات H₃BO₃

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Qualitative Turmeric paper for Boric acid: 100 mg/L H₃BO₃

کاغذ تست مواد بوریک اسید- بورات
شماره فنی: 90747

تعداد: 200

90747_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Turmeric paper allows the quick and easy detection of boric acid and borates. It is impregnated with curcumin, the yellow dye extracted from the roots of Curcuma tinctoria (yellow ginger).

Platform Quantitative test strips پلتفرم
Parameter Borate, Boric acid پارامتر
Detection limit Borate – 20 mg/L B, Boric acid – 100 mg/L H₃BO₃ محدوده تشخیص
Color change Borate – yellow → red, Boric acid – yellow → red تغییر رنگ
Length 70 mm طول
Width 20 mm عرض
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 200 test strips in a plastic box بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک
MN

بورات، بوریک اسید

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…