آنتیمونی ⁺Sb³

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Qualitative Antimony test paper for Antimony: 5 mg/L Sb³⁺

کاغذ تست مواد آنتیمونی
شماره فنی: 90723

تعداد: 200

90723_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Antimony test paper allows the quick and easy detection of antimony Sb(III)

Platform Quantitative test strips پلتفرم
Parameter Antimony پارامتر
Detection limit Antimony – 5 mg/L Sb³⁺ محدوده تشخیص
Color change Antimony – yellow → orange-red تغییر رنگ
Width 20 mm عرض
Length 70 mm طول
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 200 test papers in a plastic box بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…