سیانید ⁻HCN-CN

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Qualitative test paper Cyantesmo for Cyanide: 0.2 mg/L HCN

کاغذ تست مواد سیانید
شماره فنی: 90604

تعداد: یک رول 5 متری

90604_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Cyantesmo allows the quick and easy detection of hydrocyanic acid and cyanides in aqueous solutions and extracts. They are for example formed in the manufacture of fruit brandies and are toxic even in low concentrations.

Platform Qualitative test paper پلتفرم
Parameter Cyanide پارامتر
Detection limit Cyanide – 0.2 mg/L HCN محدوده تشخیص
Color change Cyanide – pale-green → blue تغییر رنگ
Width 10 mm عرض
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 1 reel of 5 m length and 10 mm width بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…