کاغذ پی اچ استریپی 100 تستی

pH-Fix 6.0–7.7

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

کاغذ پی اچ استریپی 100 تستی
pH‑Fix 6.0–7.7
شماره فنی: 92150

saftyDataSheets-92150

افزودن به مقایسه

pH‑Fix strips with chemically bound indicators are the bench mark for pH testing with test strips. The fixation prevents bleeding and therefore contamination of the sample. pH‑Fix 6.0–7.7 is also suitable for automatic evaluation with QUANTOFIX Relax.

Platform Products for pH determination پلتفرم
Brand pH-Fix برند
Parameter pH پارامتر
Gradation pH – 6.0 • 6.4 • 6.7 • 7.0 • 7.3 • 7.7 درجه بندی
Evaluable on reflectometer QUANTOFIX Relax ارزیابی روی بازتاب سنج
Instrumental measuring range pH – 6.0–7.7 محدوده اندازه گیری
CE certified No CEگواهی
Shelf life (from production) 4 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Scope of delivery 100 test strips in a classic flat box with color scale بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…