کاغذ پی اچ رولی

pH 1-11

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

کاغذ پی اچ رولی
کاغذ اندیکاتور مخصوص رولی pH
Special indicator Roll paper

pH 1-11
شماره فنی: 90201

saftyDataSheets-90201

افزودن به مقایسه

pH indicator papers have been available for decades and are the standard for many applications. The indicator paper comes in a plastic reel that ensure long-term stability and protection against many external influences.

Platform Products for pH determination پلتفرم
Parameter pH پارامتر
Gradation pH – 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 درجه بندی
Evaluable on reflectometer No ارزیابی روی بازتاب سنج
Length 5 m طول
Width 7 mm عرض
CE certified No CEگواهی
Shelf life (from production) 3 Years ماندگاری (از زمان تولید)
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Scope of delivery 1 reel of 5 m length and 7 mm width بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک
دانلود اطلاعات ایمنی

http://apadanasanat.com/wp-content/uploads/2023/02/saftyDataSheets-90201.pdf

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…