کاغذ صافی الیاف شیشه ای (گلس فایبر) MN GF-5

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Data-sheet-MN-GF-5

معادل
واتمن GF/F
S&S: GF 55

افزودن به مقایسه

MN GF-5(Equivalent to Whatman GF/F, S&S: GF 55) is a binder-free glass fiber filter paper with excellent retention of fine particles. It is often used in combination with membranes to protect the membrane from clogging.

Format Glass fiber filter circles نوع
Grade MN GF-5 مدل
Surface Smooth سطح
Basis weight 85 g/m² وزن اصلی
Thickness 0.4 mm ضخامت
Filtration speed (air) 80 s سرعت فیلتراسیون
Quality Binder-free کیفیت
Material Borosilicate glass micro fibers مواد
Color White رنگ
Temperature stability 500 °C مقاومت دمایی
Retention capacity 0.4 µm ظرفیت نگهداری
Diameter 25 mm, 37 mm, 45 mm, 47 mm, 55 mm, 70 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 150 mm, 185 mm, 240 mm, 270 mm قطر
Scope of delivery 100 filters per pack بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک
دانلود مشخصات محصول

http://apadanasanat.com/wp-content/uploads/2023/02/Data-sheet-MN-GF-5.pdf

دانلود برگه اطلاعات ایمنی

http://apadanasanat.com/wp-content/uploads/2023/02/SaftyDataSheet_MN-GF-5.pdf