کاغذ پی اچ

کاغذ پی اچ، رنج ۳.۸ – ۵.۵ ، برند MN
“ایده آل برای محلول های رنگی”

pH test strips, PEHANON 3.8 – 5.5, for colored samples

افزودن به مقایسه

توضیحات

۱) پلتفورم = محصولی برای سنجش میزان pH محلول
۲) دمای نگهداری = ۴ الی ۳۰ درجه
۳) روش اندازه گیری = به صورت دستی
۴) طول = ۱۰۰ میلی متر
۵) عرض = ۱۱ میلی متر
۶) بهترین زمان مصرف = ۳ سال
۷) تعداد در هر بسته بندی = ۲۰۰ تستی
۸) نوع کالا = غیر خطرناک
۹) روش سنجش = تطابق رنگی
۱۰) کشور سازنده = MN آلمان

pH test strips, PEHANON 3.8 – 5.5, for colored samples

محصولی برای سنجش میزانپلتفورم pH محلول
۴ الی ۳۰ درجهدمای نگهداری
به صورت دستیروش اندازه گیری
۱۰۰ میلی مترطول
۱۱ میلی متر
عرض
3 سالبهترین زمان مصرف
200 تستتعداد در هر بسته بندی
غیر خطرناکنوع کالا
تطابق رنگیروش سنجش
MN آلمانکشور سازنده